Disclaimer – Bijsluiter

Nieuwzuur.nl is een weblog en doet, als weblog, verwijzingen naar informatie welke gepubliceerd staat op het internet. De informatie waar Nieuwzuur.nl naar verwijst is door derden, op welke derden Nieuwzuur.nl geen invloed kan uitoefenen, aan het publiek via het internet openbaar gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat Nieuwzuur.nl niet in kan staan voor welke kwaliteit dan ook van de informatie waar het naar verwijst: Nieuwzuur.nl staat er niet voor in dat informatie waarnaar het heeft verwezen beschikbaar zal blijven of dat links daar naartoe altijd zullen kloppen. Nieuwzuur.nl staat niet in voor de juistheid of de legitimiteit van de informatie waar het naar verwijst.

Nieuwzuur.nl staat evenmin in voor de geschiktheid voor alle gebruikers van het materiaal waarnaar het doorverwijst. Doordat nieuwswaardige informatie voor effectbejag is gepubliceerd kan deze informatie ongeschikt zijn voor jeugdige lezers. Jeugdige lezers worden daarom geadviseerd om omzichtig om te gaan met het raadplegen van informatie waarnaar wordt verwezen door Nieuwzuur.nl. Tenzij expliciet anders vermeld is alle gepubliceerde inhoud eigendom van Nieuwzuur.nl. Nieuwzuur.nl steunt het citeren van en verwijzen naar op Nieuwzuur.nl gepubliceerde informatie onder de voorwaarde dat verwijzingen een hyperlink bevatten naar de oorspronkelijke publicatie op Nieuwzuur.nl. Nieuwzuur.nl kan geheel of ten dele een databank vormen in de zin van de Databankenwet. Nieuwzuur.nl behoudt nadrukkelijk alle aan Nieuwzuur.nl op basis van de Databankenwet toekomende rechten.

Nieuwzuur.nl verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers behalve waar de toestemming van de gebruiker impliciet (zoals bij door het verzenden van reacties door middel van email of een reactieformulier) of expliciet toestemming geeft voor een dergelijke verwerking. Nieuwzuur.nl past cookies toe op haar site. Cookies zijn kleine bestanden die door middel van de browser vanaf Nieuwzuur.nl op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Cookies worden uitsluitend gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van de Nieuwzuur.nl site. De gebruiker kan altijd, voor eigen risico, via de browser de toepassing van cookies uitzetten – Nieuwzuur.nl garandeert niet de jusite werking van haar site indien de gebruiker cookies uitzet.

Nieuwzuur.nl verstrekt geen enkele garantie op welke aspect van de site dan ook. De gebruiker dient altijd gebruik te maken van zijn gezond verstand en van beschermmiddelen voor zijn computer. Nieuwzuur.nl is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de site Nieuwzuur.nl.
Nieuwzuur.nl behoudt het recht om in de toekomst deze gebruiksvoorwaarden en de werking van de site te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen bekend worden gemaakt op Nieuwzuur.nl en zullen in werking treden 14 dagen na de eerste publicatie ervan op Nieuwzuur.nl.

Het (blijvend) gebruik van Nieuwzuur.nl na het lezen van deze voorwaarden wordt beschouwd als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden.

Nieuwzuur.nl, september 2010

deel deze site en voel je een beter mens:

deel deze site naar bijvoorbeeld twitter of nujij. klik op het icoon:
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • NuJIJ
  • YahooMyWeb
  • TwitThis
  • Facebook
  • Bloglines
  • LinkedIn